Public Notices

KENNIS GEWING VAN ‘N BESLUIT TER OORWEGING VAN ‘N ONGEVRAAGDE AANBOD VIR DIE OORDRAG EN PERMANENTE VERVREEMDING VAN ‘N NIE-VRYGESTELDE KAPITALE BATE (NIE OORSKRYDING VAN ‘N HOË WAARDE) : ERF 20069 DAVEYTON UITBREIDING 7 DORPSGEBIED, DAVEYTON [Ver

KENNIS GEWING VAN ‘N BESLUIT TER OORWEGING VAN ‘N ONGEVRAAGDE AANBOD VIR DIE OORDRAG EN PERMANENTE VERVREEMDING VAN ‘N NIE-VRYGESTELDE KAPITALE BATE (NIE OORSKRYDING VAN ‘N HOË WAARDE) : ERF 20069 DAVEYTON UITBREIDING 7 DORPSGEBIED, DAVEYTON [Verwysing : (7/2/3/1/2-A22/7(20069) SPO(S)]

Kennis geskied word hiermee ingevolge artikel 113(2) van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur, 2003, gegee dat die Rekenpligtige Beampte besluit het om ‘n ongevraagde aanbod, wat van Daveyton Health Holdings (Edms) Bpk ontvang is vir die verkryging van Erf 20069 Daveyton-Uitbreiding 7 Dorpsgebied, Daveyton, vir die doeleindes van die bou van ‘n privaathospitaal, te oorweeg :

Die redes waarom die aanbod nie vir ander mededingers oopgestel behoort te word nie, is soos volg :

(i)       Die ongervraagde aanbodvoorstel wat van Daveyton Health Holdings (Edms) Bpk ontvang is, voldoen aan die vereisters vir vrystelling van die normale tenderproses soos vervat in paragraaf 7(d) van die Munisipaleit se Grond Vervreemdingsraamwerk en Riglyne en is om investering in die Ekurhuleni Metropolitaanse Munisipale  gebied aan te moedig.

(ii)      Die genoemde eiendom is binne ‘n residensiële gebied geleë en sal gevolglik maklik toeganklik wees wat ‘n voordeel is, aangesien pasiënte minstens 20km na die naaste hospital moet reis wat noodsaaklik is vir pasiënte wat dringende mediese behandeling benodig.

(iii)     ‘n Besparing in vervoerkoste vir private en openbare vervoergebruikers is ‘n verdere voordeel wat in lyn is met die Grondwet van Suid–Afrika vir elkeen wat die reg het tot vrye mediese dienste.

(iv)     Die verkryging van die eiendom deur Daveyton Health Holdings (Edms)Bpk sal mediese dokters, wat alreeds mediese dienste in Daveyton voorsien, in staat stel om hulle dienste uit te brei deur addisionele  spreekkamers by die hospitaal te gebruik en hulle  binne Daveyton  en omliggende gebiede vir die verbetering van gesondheid, te behou.

(v)      Die voorgestelde privaathospitaalontwikkeling sal addisionele mediese praktisyns/spesialiste lok wat hierdie gesondheidsorgsektor binne die vorige benadeelde gemeenskap sal transformeer en addissionele werksgeleenthede (tydelike werksgeleenthede tydens konstruksiefase en permanente werksgeleenthede tydens die operasionele fase) sal skep ten einde armoede te verlig en onderontwikkeling aan te spreek.

(vi)     Die verkryging van die eiendom vir die kontruksie van ‘n privaathospitaal sal ook ‘n katalitiese ontwikkeling wees om verdere sosio – ekonomiese geleenthede te bied en om voornemende beleggers te lok.

(vii)    Sou die voorgestelde ontwikkeling verlore gaan, sal die uitwerking daarvan wees dat  die Ekurhuleni Metropolitaanse Munisipaliteit beskou sal word as onvriendelik teenoor beleggers in die tans drukkende ekonomie met soveel medediniging vir investering.

Potensiële voordele:

(i)       Inkomste sal gegenereer word uit die opbrengste vir die verkoop van die eiendom tot ‘n waarde van R1 447 800,00 (BTW ingesluit) en verdere inkomste sal realiseer vir diensteheffings en belastings sodra die eiendom oorgedra is.

(ii)      Die gebied sal grootliks bevoordeel  word deur die voorgestelde mediese fasiliteit deurdat  ekonomiese aktiwiteite in die gebied sal toeneem.

(iii)     Die mediese fasiliteit op die drumpel van die gemeenskap sal ‘n gesonde lewen- standaard bevorder en ‘n langer lewensverwagting vir die Daveytongemeenskap en omliggende gebiede tot gevolg hê.

(iv)     Skepping van werksgeleenthede wat in lyn is met en wat stukrag gee tot die vermindering van werklooshed en armoede soos uiteengesit is in die Millenium Doelwitte 2014 en die Ekurhuleni Metropolitaanse Munisipaliteit se Groei en Ontwikkelingstrategie 2025.

‘n Uitnodiging word hiermee aan enige lid van die publiek of  potensiële bieder gerig om skriftelik kommentaar of vertoë op die ongevraagde aanbodvoorstel by die Rekenpligtige Beampte in te dien binne 30 dae vanaf datum van publikasie van hierdie kennisgewing gedurende gewone kantoorure in die kantoor van die Bestuurder : Korporatiewe Regsdienste, Ekurhuleni Metropolitaanse Munisipaliteit (Benoni Kliëntesorgsentrum) Administratiewe Gebou (Kamer 136), Munisipale Kantore, Elstonlaan, Benoni of by Privaatsak X014 Benoni, 1500.

Iedereen wat skriftelik kommentaar of vertoë wil indien maar wat nie kan skryf nie kan  gedurende gewone kantoorure by die bogenoemde adres kom om hulp te kry om sy/haar kommentaar of vertoë op skrif te stel.

K Ngema, Stadsbestuurder, Ekurhuleni Metropolitaanse Munisipaliteit, 2de Vloer, Hoofkantoor Gebou, h/v Cross – en Rosestraat, Privaatsak X1069, Germiston, 1400.

05 November 2015

Kennisgewing Nr. 05 November /2015